Livestream/ Webinar online

Live 1

đ6.000.000 / buổi
  • 1 máy quay live
  • Live trên 1 nền tảng
  • 1 - 2 người trình bày

Webinar 2

đ17.000.000 / buổi
  • 2 máy quay live
  • Live webinar chuyên nghiệp
  • 2 - 5 người trình bày
  • Ánh sáng chuyên nghiệp
  • Virtual background